§1 Informacje ogólne
Polityka Prywatności firmy Szkło-Dekor to dokument, w którym znajdują się zasady przetwarzania danych osobowych.

§2 Administrator strony
Administratorem strony jest firma Szkło-Dekor Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. 1-go Maja 21, NIP: NIP: 7710100476

§3 Pytania i kontakt
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili Klient może skontaktować się z obsługą firmą Szkło-Dekor, wysyłając wiadomość na adres info@szklo-dekor.com

§4 Ogólne informacje
Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony, składając zamówienie, składając reklamację, odstępując od umowy czy po prostu kontaktując się z firmą Szkło-Dekor, Klient przekazuje firmie Szkło-Dekor swoje dane osobowe, a firma Szkło-Dekor gwarantuje Klientowi, że jego dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Klienta.

§5 Dane osobowe
§5.1 Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest firma Szkło-Dekor Sp. z o.o., przy ul. 1-go Maja 21, NIP: NIP: 7710100476

§5.2 Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych
Wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

§5.3 Uprawnienia
RODO przyznaje Klientowi następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką zgodę Klient wyraził.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Firma Szkło-Dekor zachęca Klientów do zapoznania się z tymi przepisami i wyjaśniamy, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Klientowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych. Firma Szkło-Dekor dołożyła jednak starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Klientowi w ramach tych operacji uprawnienia.  Należy podkreślić, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Klientowi zawsze – jeżeli Klient uzna, że przy przetwarzaniu jego danych osobowych firma Szkło-Dekor dopuściła się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Klient zawsze może również zwrócić się do firmy Szkło-Dekor z żądaniem udostępnienia mu informacji o tym, jakie dane na jego temat posiada oraz w jakich celach je przetwarza. W tym celu należy wysłać wiadomość na info@szklo-dekor.com. Podany powyżej adres e-mail można wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

§5.4 Bezpieczeństwo
Firma Szkło-Dekor gwarantuje poufność wszelkich przekazanych spółce danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

§6 Cele i czynności przetwarzania
§6.1 Konto użytkownika
Zakładając konto użytkownika, Klient musi podać swój adres e-mail, zdefiniować hasło do konta, nazwę firmy, NIP, adres oraz numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta.
Dane wprowadzone przez Klienta w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia możliwości korzystania z niego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w ramach konta użytkownika jest– art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane zgromadzone na koncie użytkownika przetwarzane są i przechowywane na serwerze zapewnianym przez home.pl. Dane Klientów będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będą posiadać konta użytkowników. Po usunięciu konta, dane Klienta zostaną usunięte z bazy, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach. W każdej chwili Klient może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, pisząc maila na adres info@szklo-dekor.com Klient może w każdej chwili zmodyfikować swoje dane, jak również je usunąć, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach. W każdej chwili może podjąć również decyzję o usunięciu konta. W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika, Klientowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

§6.2 Zamówienia
Składając zamówienie, Klient musi podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres rozliczeniowy, nip, datę odbioru, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane firmie Szkło-Dekor w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej spółki (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane i przechowywane na serwerze zapewnianym przez home.pl. Każde zamówienie dokumentowane jest paragonem lub fakturą. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem systemu SUBIEKT. Zamówienia są również rejestrowane w wewnętrznej bazie firmy Szkło-Dekor w celach archiwalnych i statystycznych. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane przez firmę Szkło-Dekor w celach statystycznych. Firma Szkło-Dekor ma obowiązek przechowywać faktury z danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku danych o zamówieniach nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Klient nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy może jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez firmę Szkło-Dekor swoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia swoich danych z bazy firmy Szkło-Dekor. W stosunku do danych o zamówieniach Klientowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

§6.3 Reklamacje i odstąpienie od umowy
Jeżeli Klient składa reklamację lub odstępuje od umowy, to przekazuje firmie Szkło-Dekor dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Dane przekazane firma Szkło-Dekor w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy Klient nie ma możliwości sprostowania tych danych. Nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Klient może jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez firmę Szkło-Dekor swoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia ich z bazy firmy Szkło-Dekor.

§6.5 Kontakt e-mailowy
Kontaktując się z firmą Szkło-Dekor za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny Klient przekazuje firma Szkło-Dekor swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe. Dane Klienta są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Klientem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Klienta wynikające z zainicjowania z firmą Szkło-Dekor kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i firma Szkło-Dekor nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Klient ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z firma Szkło-Dekor prowadził (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy firmy Szkło-Dekor, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Klienta.